ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ลำดับที่ 1 แบบ 004
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ลำดับที่ 2 แบบ สปช 105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ลำดับที่ 3 แบบ สปช 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/ โรงอาหาร / โรงฝึกงาน / ลำดับที่ 1 แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู ลำดับที่ 1 แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม ลำดับที่ 1 แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม ลำดับที่ 2 แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม ลำดับที่ 3 แบบ ส้อมนักเรียนหญิง 4 ที่ /49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..