เวรยามรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
เดือน กันยายน 2563