ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ระบบประกันคุณภาพ
สรุปรายงานโครงการประถม 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 1
สรุปรายงานโครงการประถม 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 1
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 63 - 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 0
แผนปฏิบัติการ ปี 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 1
แผนปฏิบัติการ ปี 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 0
Sar โรงเรียนวัดดินดอน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 0
สรุปผลการประเมินรอบสามขั้นพื้นฐาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 652.4 KB 47731
สรุปผลการประเมินรอบสามขั้นพื้นฐาน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 621.26 KB 47731
สรุปผลการประเมินรอบสามปฐมวัย2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.05 KB 47730
สรุปผลการประเมินรอบสามปฐมวัย1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 677.75 KB 47733
เอกสารรับรองสมศ.รอบสาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 701.09 KB 47731
เอกสารรับรองสมศ.รอบสอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.31 KB 47733
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2560-2564) สพป.นศ.1 48229
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.นศ.1 48098
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสพฐ. 48203
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 3.12 MB 48213
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนวัดดินดอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.25 KB 48355
วิชาการ
การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดและการจดจำ ความหมายคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรคำ รูปภาพ(Flash card) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381.76 KB 44076
วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.84 KB 47375
สรุปผลการคัดกรองนักเรียนปี2563 Word Document ขนาดไฟล์ 25.16 KB 47735
สรุปผลการคัดกรองนักเรียนปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 25.11 KB 47732
ผลการทดสอบแห่งชาติO-net ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 877.64 KB 47733
ผลการทดสอบแห่งชาติO-net ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 909.57 KB 47732
สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปี2563 Word Document ขนาดไฟล์ 21.79 KB 47733
สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 21.79 KB 47731
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 34.13 KB 47729
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 34.98 KB 47729
ตารางสอนปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.97 KB 48341
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.37 KB 48160