ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ระบบประกันคุณภาพ
สรุปรายงานโครงการประถม 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 99
สรุปรายงานโครงการประถม 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 99
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 63 - 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 102
แผนปฏิบัติการ ปี 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 104
แผนปฏิบัติการ ปี 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 98
Sar โรงเรียนวัดดินดอน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 99
สรุปผลการประเมินรอบสามขั้นพื้นฐาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 652.4 KB 47829
สรุปผลการประเมินรอบสามขั้นพื้นฐาน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 621.26 KB 47829
สรุปผลการประเมินรอบสามปฐมวัย2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.05 KB 47828
สรุปผลการประเมินรอบสามปฐมวัย1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 677.75 KB 47831
เอกสารรับรองสมศ.รอบสาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 701.09 KB 47829
เอกสารรับรองสมศ.รอบสอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.31 KB 47831
>แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2560-2564) สพป.นศ.1 48327
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.นศ.1 48196
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสพฐ. 48301
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 3.12 MB 48313
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนวัดดินดอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.25 KB 48454
วิชาการ
การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดและการจดจำ ความหมายคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรคำ รูปภาพ(Flash card) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381.76 KB 44176
วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.84 KB 47473
สรุปผลการคัดกรองนักเรียนปี2563 Word Document ขนาดไฟล์ 25.16 KB 47834
สรุปผลการคัดกรองนักเรียนปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 25.11 KB 47831
ผลการทดสอบแห่งชาติO-net ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 877.64 KB 47831
ผลการทดสอบแห่งชาติO-net ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 909.57 KB 47830
สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปี2563 Word Document ขนาดไฟล์ 21.79 KB 47831
สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 21.79 KB 47829
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 34.13 KB 47827
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 34.98 KB 47827
ตารางสอนปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.97 KB 48439
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.37 KB 48259
อื่นๆ
สรุปผลคัดกรองนักเรียนปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.18 KB 96