ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ระบบประกันคุณภาพ
สรุปผลการประเมินรอบสามขั้นพื้นฐาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 652.4 KB 367
สรุปผลการประเมินรอบสามขั้นพื้นฐาน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 621.26 KB 367
สรุปผลการประเมินรอบสามปฐมวัย2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.05 KB 366
สรุปผลการประเมินรอบสามปฐมวัย1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 677.75 KB 367
เอกสารรับรองสมศ.รอบสาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 701.09 KB 366
เอกสารรับรองสมศ.รอบสอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.31 KB 366
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 3.12 MB 848
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนวัดดินดอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.25 KB 988
อื่นๆ
สรุปผลการคัดกรองนักเรียนปี2563 Word Document ขนาดไฟล์ 25.16 KB 368
สรุปผลการคัดกรองนักเรียนปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 25.11 KB 366
ผลการทดสอบแห่งชาติO-net ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 877.64 KB 367
ผลการทดสอบแห่งชาติO-net ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 909.57 KB 368
สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปี2563 Word Document ขนาดไฟล์ 21.79 KB 367
สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 21.79 KB 366
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 34.13 KB 366
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 34.98 KB 366
ตารางสอนปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.97 KB 962
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.37 KB 770
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2560-2564) สพป.นศ.1 863
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.นศ.1 733
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสพฐ. 835