ข่าวประชาสัมพันธ์
แก้ไขวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โรคโควิด-๑๙) โดยรูปแบบ ON Hand (เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียนและแบบฝึก), On Demand

เรียนผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน 

          ตามมติเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช เลื่อนการเปิดเรียนปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 28 มิถุนายน 2564

          โรงเรียนวัดดินดอนจึงขอแจ้งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON Hand (เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียนและแบบฝึก) , On Demand  (ผ่านแอปพลิเคชั่น DLTV)  ใน 5 วิชาหลัก  คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ  และ ภาษาอังกฤษ ตามตารางเรียนของโีรงเรียน  ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27มิถุนายน 2564 และกำหนดจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนตามปกติ (On-Site)  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564

***หมายเหตุ*** 
(ดาวน์โหลดตารางเรียนได้ที่เมนู "ดาวน์โหลดเอกสาร" ที่หน้าแรกของเว็บไซต์)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2564,16:14   อ่าน 85 ครั้ง