กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูสุธิศา บิสลาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอรนุช ปานกลาง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1