กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปานตะวัน สุทธิ์ศิริ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2