กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูสุธิศา บิสลาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอรนุช ปานกลาง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : Oranut1762@gamil.com