กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูวรรณี แสนเสนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1