กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูพงศ์พิพัฒน์ วุฒิมงคล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5