กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูพงศ์พิพัฒน์ วุฒิมงคล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5