กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูภาณุมาศ สืบสาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2