กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูภาณุมาศ สืบสาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2