กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูชุลีกร มณีโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูอุบลทิพย์ อินทรทัต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1