คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมชัย เก้าซ้วน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0840619653
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ จารุเมฆิน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0835076781
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศรีเมธาวิมล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์ศาสนา
ผู้แทนจาก : องค์ศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแก้วกาญจน์ ศรีวิลัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายจิระศักดิ์ แสงประทีป
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0635843622
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ มาศจร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0623477566
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญญา ยอดสำรวย
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์พิพัฒน์ วุฒิมงคล
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0896518499
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ สุขศรีทอง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดินดอน
เบอร์โทร : 0644022496