คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐภัทร ฤทธิ์ชะงาย
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภมงคล คงศรี
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัยยาวีร์ โชครักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเขตต์อรัญ ยอดสำรวย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจักรินทร์ สินธู
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเครือข่าย สัมพันธ์/ชุมชน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัณวรัตน์ คงแท่น
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภาสกร คงยืน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิยดา บุญเฟรือง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทุน ปาณะศรี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายพัฒนากิจกรรม
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอติวิชญ์ ตระบันพฤกษ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายพัฒนากิจกรรม
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอิทธิกร มิตรมารถ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายพัฒนากิจกรรม
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพงศ์ จิตสมพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปกครอง/วินัย/สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวิศวะ สินธู
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิชัย พิมพ์ลักษณ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงศกร สอนจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณชาพัชร์ เดิมชัย
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสรายุทธ เชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6