ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร การเข้าร่วมประชุมสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายโรงเรียนที่ ๕ (อำเภอลานสกา)
ชื่ออาจารย์ : ครูสุธิศา บิสลาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,11:56  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร การอบรมการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยกระบวนการ PLC สำหรับครูประถมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : ครูสุธิศา บิสลาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,11:54  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ส่งนักเรียนเข้าประกวดอ่านฟัง เสียง ระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
ชื่ออาจารย์ : ครูสุธิศา บิสลาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,11:51  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ส่งนักเรียนเข้าประกวดอ่านฟัง เสียง ระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
ชื่ออาจารย์ : ครูสุธิศา บิสลาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,11:50  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ส่งนักเรียนเข้าประกวดมารยาทไทย ระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
ชื่ออาจารย์ : ครูสุธิศา บิสลาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,11:49  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
ชื่ออาจารย์ : ครูสุธิศา บิสลาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,11:47  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
ชื่ออาจารย์ : ครูสุธิศา บิสลาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,11:46  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ส่งนักเรียนเข้าประกวดอ่านฟัง เสียง ระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
ชื่ออาจารย์ : ครูสุธิศา บิสลาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,11:02  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ส่งนักเรียนเข้าประกวดอ่านฟัง เสียง ระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
ชื่ออาจารย์ : ครูสุธิศา บิสลาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,11:01  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
ชื่ออาจารย์ : ครูสุธิศา บิสลาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,10:58  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..