ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ชื่ออาจารย์ : ครูชุลีกร มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,11:38  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
ชื่ออาจารย์ : ครูชุลีกร มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,11:37  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหลักสูตรสำหรับครู
ชื่ออาจารย์ : ครูราตรี ดวงมุสิก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,21:29  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น ในหัวข้อ “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับสร้างเสริมศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ”
ชื่ออาจารย์ : ครูราตรี ดวงมุสิก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,21:28  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมออนไลน์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ตอนที่ 2 สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
ชื่ออาจารย์ : ครูราตรี ดวงมุสิก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,21:27  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมออนไลน์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ตอนที่ 1 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
ชื่ออาจารย์ : ครูราตรี ดวงมุสิก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,21:27  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำหรับสำหรับเด็กปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : ครูราตรี ดวงมุสิก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,21:26  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือดูแลเด็กในวัยเรียน วัยรุ่น กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือที่ดีขึ้น
ชื่ออาจารย์ : ครูราตรี ดวงมุสิก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,21:24  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การทำงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิทยฐานะ ตามเกณฑ์การประเมินแบบ วPA
ชื่ออาจารย์ : ครูชุลีกร มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,14:56  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Workshop on Canva and Kinemaster Application on Mobile for English language teaching
ชื่ออาจารย์ : ครูชุลีกร มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,14:54  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..